Psychologie Praktijk Wittrock

Werkwijze

Aanmelding verloopt telefonisch of via mail. Wanneer u voor vergoeding via uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. U wordt verzocht deze verwijzing, uw zorgpas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar het eerste gesprek.

Tijdens het intakegesprek worden de problemen in kaart gebracht, en wordt gekeken of uw hulpvraag aansluit bij hetgeen Psychologie Praktijk Wittrock kan bieden. Hierbij kan tevens gebruik worden gemaakt van aanvullende diagnostiek in de vorm van vragenlijsten. Dit kan helpen om sneller inzicht te krijgen in de problematiek en de therapie goed af te stemmen op uw persoon en uw hulpvraag. Tevens wordt beoordeeld of uw problematiek recht geeft op vergoeding door de zorgverzekeraar. Eventuele kosten van de behandeling zullen met u worden besproken.

Aan de hand van het intakegesprek en de uitkomsten van de vragenlijsten wordt in het tweede gesprek een behandelvoorstel met u besproken. De behandeling bestaat gemiddeld uit acht sessies, maar dit kan varieren afhankelijk van de aard en ernst van de klachten en van de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Een sessie duurt 45 minuten. Behandeldata worden in onderling overleg bepaald.

Indien gewenst kunnen face-to-face gesprekken gecombineerd worden met een online behandelprogramma.

Wanneer er sprake is van langdurig bestaande en meer complexe problematiek, zoals bijvoorbeeld ernstige persoonlijkheidsproblematiek, ernstige verslaving of vaker terugkerende depressie, heeft u meer baat bij een langer durende behandeling in een gespecialiseerde instelling. Ik zal in overleg met u, en zo nodig in samenspraak met uw huisarts, adviseren in een verwijzing naar een specialistische GGZ (SGGZ) instelling.

Uw verwijzer wordt na afronding van de behandeling, en zonodig gedurende het behandelproces, geinformeerd over het behandelverloop, mits u hiervoor toestemming verleent.


Klachten

Heeft u onverhoopt een klacht over de behandeling of de behandelaar is het raadzaam dit eerst met uw behandelaar persoonlijk te bespreken. Wanneer u er samen niet uit komt kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).


Privacy

De psycholoog is gehouden aan geheimhouding van informatie over patienten, tenzij wetgeving anders bepaalt. Zie voor meer informatie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Informatie zal alleen met uw toestemming aan derden worden verleend. Voor behandelingen binnen de BGGZ bestaat de verplichting tot het aanleveren van diagnose-informatie op de factuur. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u een privacyverklaring ondertekenen die de zorgaanbieder vrijstelt van de verplichting deze informatie aan te leveren aan zorgverzekeraars en het DBC informatiesysteem (DIS).

Op deze site vindt u meer informatie over de praktijk, werkwijze, vergoedingen en contactmogelijkheden. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via telefoon of e-mail.